Maurice Blik - ''SplishSplash' - Vanderbilt University, Nashville, USA.

''SplishSplash' - Vanderbilt University, Nashville, USA.

All images and content © Maurice Blik 2024